Institut vzd?lávání


Institut vzd?lávání poskytuje akreditované kurzy MŠMT (rekvalifikace), dále workshopy, školení a p?ednášky v oblasti sportu, bezpe?nosti, výživy, osobního rozvoje a ekonomických znalostí. 

Akreditované kurzy MŠMT

 

objednávky zasílejte na e-mail: info@reallifeservices.cz

ŠKOLÍME NEJEN V PRAZE, ALE I v PLZNI A BRN? 

 

 

Instruktor fitness - trenér II. t?ídy

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve smluvených fitnesscentrech.

Instruktor fitness získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti fitness a zdravého životního stylu, metodiky a systémového složení tréninkové jednotky, p?ístup i specifika k jednotlivým typ?m cvi?enc? (v?k, zdravotní stav, kondice), adekvátní stravovací návyky. 

Délka kurzu je 150 vyu?ovacích hodin.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouholetou praxí.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v oblasti fitness a zdravého životního stylu v osobním i profesním život?.

 

Instruktor pobytu v p?írod?

Cílem je p?ipravit absolventy na pobyt v p?írod?, zvyšování fyzické a psychické odolnosti, redukce stresové zát?že.

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve smluvených prostorech a volné p?írod? v Krkonoších a na Šumav?.

Získáte teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro pobyt v p?írod?, dále orientace a pohyb v p?írod?, metodika p?ežití, SOS signály, bezpe?nost.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouholetou praxí v oblasti instruktor? výcviku v armád? a bezpe?nostních složkách.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v osobním i profesním život? p?i vedení skupin i jednotlivc? v p?írod?, teambuilding?, animátorství v hotelnictví a cestovním ruchu, turistický pr?vodce a adrenalinových prožitk?.

 

Instruktor volno?asových sportovních aktivit

Cílem je p?ipravit absolventy na práci s klienty v oblasti trávení volného ?asu, redukce stresové zát?že a zvyšování kondice.

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve interiérech a exteriérech smluvených za?ízení.

Získáte teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti trávení volného ?asu, individuálních i skupinových sport?, jako je jízda na kole?kových bruslích, ropeskipping, bootcamp, badminton atd. Dále získáte teoretické i praktické znalosti ve složení a funk?nosti t?la, první pomoci, práva, bezpe?nosti, metodiky a organizace volno?asových sportovních aktivit a praxe jako takové.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouhotelou praxí v oblasti volno?asových sportovních aktivit, dále odborníci v oblasti zdravotnictví, bezpe?nosti a práva.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v oblasti vedení skupin a jednotlivc? p?i volno?asových aktivitách, teambuilding, animátorství v hotelnictví a cestovním ruchu, vedení kroužk?. 


Instruktor základních pohybových aktivit

Cílem je p?ipravit absolventy na práci s klienty v oblasti základních pohybových aktivit, p?íprava pro všechny druhy sport?, jako je hokej, fotbal, golf, badminton, volejbal, tenis, box, thai-box, MMA apod.

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve smluvených fitnesscentrech.

Získáte teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti základních pohybových aktivit, správného držení t?la, vedení pohybu, základ a p?íprava pro veškeré další sportovní aktivity. Práce se specifickými klienty - d?ti, dosp?lí, senio?i. Základy r?znorodých pohybových aktivit, jako je Crossfit, ropeskipping, flowin, Pilates, Overball, Fitball..... Dále získáte teoretické i praktické znalosti ve složení a funk?nosti t?la, první pomoci, práva, bezpe?nosti, metodiky a organizace volno?asových sportovních aktivit a praxe jako takové.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouholetou praxí v oblasti t?chto základních pohybových aktivit, v práci s d?tmi i seniory, dále odborníci v oblasti zdravotnictví, bezpe?nosti a práva.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v oblasti vedení skupin a jednotlivc? r?zných typ? klient?, vedení kroužk? i jednotlivých osobních trénink? sportovc?.

 

Instruktor Pilates

Cílem je p?ipravit absolventy na práci s klienty metodou Pilates, zlepšení síly a pružnosti klient?, prevence a odstran?ní svalových disbalancí.

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve smluvených fitnesscentrech.

Získáte teoretické i praktické znalosti a dovednosti ve cvi?ení metodou Pilates. Historie metody, d?raz na Core systém a držení t?la. P?íprava t?la a mysli. Dále získáte teoretické i praktické znalosti ve složení a funk?nosti t?la, první pomoci, práva, bezpe?nosti, metodiky a organizace volno?asových sportovních aktivit a praxe metdy Pilates jako takové.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouholetou praxí ve cvi?ení metodou Pilates, dále odborníci v oblasti zdravotnictví, bezpe?nosti a práva.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v oblasti cvi?ení metodou Pilates, vedení individuálních i skupinových lekcí.


Trenér kulturistiky

Cílem je p?ipravit absolventy na práci s klienty v oblasti kondi?ní i vrcholové kulturistiky. Specifika tréninkových jednotek i výživy. Prezentace na pódiu.

Kurz probíhá v našich prostorech Institutu vzd?lávání, praxe probíhá ve smluvených fitnesscentrech.

Získáte teoretické i praktické znalosti i dovednosti v oblasti kondi?ní i vrcholové kulturistiky. Historie, trénink a výživa, regenerace, vedení a motivace klient? ke stanovenému cíli, sebemotivace. D?ležitou sou?ástí kurzu je výuka pózingu, prezentace na pódiu, výb?r plavek, pro dámy pódiové lí?ení a úprava vlas?, výb?r dopl?k? a obuvi. Dále získáte teoretické i praktické znaosti ve složení a funk?nosti t?la, první pomoci, práva, bezpe?nosti, metodiky a organizace kulturistického tréninku a praxe jako takové.

?ekají vás zkušení lekto?i s dlouholetou praxí v kulturistice, mezinárodní porotci, dále odborníci v oblasti zdravotnictví, bezpe?nosti a práva.

Absolventi kurzu najdou uplatn?ní v oblasti kondi?ní i vrcholové kulturistiky.

 

KONTAKTY NA INSTITUT VZD?LÁVÁNÍ:

E-MAIL info@reallifeservices.cz

TEL. 737 085 095

 

 

 

logo-kolo